RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA

SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE O WZNOWIENIE CERTYFIKATU

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

 

Pełna nazwa szkoły/placówki

Przedszkole nr 11 „Pentliczek”

 

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać, której szkoły dotyczy raport

 

Szkoła:

(właściwe podkreślić)

 • ubiega się certyfikat wojewódzki
 • ubiega się o wznowienie certyfikatu wojewódzkiego
 • ubiega się o certyfikat krajowy

Adres

(ulica, nr, kod, miejscowość)

ul. Sosnowa 8

62-510 Konin

Gmina

 

Konin

Powiat

 

Konin

Telefon

63 243 12 52

Adres mailowy szkoły/placówki

przedszkole11.konin@interia.pl

Adres mailowy koordynatora

ir.rogala@gmail.com

Strona www szkoły

www.przedszkole11.konin.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Bożena Mijalska

Imię i nazwisko koordynatora

Irena Rogala

Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu

 1. nauczyciele: Maria Plucińska, Sylwia Skowron
 2. 2.      rodzice: Joanna Antczak, Magdalena Antecka- Mazur
 3. 3.      pracownicy niepedagogiczni: Magdalena Nowacka

 

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do programu

28.09.2005r.

 

                                                                 

 

                                                                  CZĘŚĆ I

(obejmuje okres ostatnich trzech lat)

 

 1. A.     WYNIKI DIAGNOZY:

 

 

W Przedszkolu nr 11 „Pentliczek” prowadzone były różnorodne działania prozdrowotne,                         w których przedszkolaki i ich rodzice aktywnie i bardzo chętnie uczestniczyły.  Dlatego też widząc potrzebę ciągłej edukacji prozdrowotnej postanowiliśmy ubiegać się o wznowienie certyfikatu Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, który nasza placówka otrzymała w listopadzie 2011 roku. Propozycja została przez wszystkich pozytywnie zaakceptowana. Został powołany zespół, który przeprowadził diagnozę i ewaluację dotychczasowych działań w zakresie promocji zdrowia, potrzeb dzieci, rodziców, nauczycieli. Zebrany materiał  był wskazówką do planowania działań, opracowania Rocznych Planów Rozwoju Przedszkola nr 11 „Pentliczek”.

 

 1. Narzędzia użyte do diagnozy w ostatnich trzech latach:

 

 • Rok szkolny 2013-2014
  • Narzędzia: obserwacja dzieci, rozmowy, ankieta, zapisy w dziennikach,

Rok szkolny 2014-2015

 • Narzędzia: plany pracy, ankieta, zapisy w dziennikach, arkusze monitoringu spacerów i  wycieczek,  opis, fotografie, obserwacje,
 • Rok szkolny 2015-2016
  • Narzędzia: obserwacje w poszczególnych grupach, test rysunkowy,

wykonywanie oraz konsumpcja zdrowych posiłków, ankiety

 

 1. Wyniki diagnozy - wyłonione problemy w ostatnich trzech latach  

 

W wyniku wstępnej diagnozy zespół wyłonił następujące problemy:

- niekorzystne przyzwyczajenia i nawyki odżywiania się 

- problem z piciem mleka i z jedzeniem surówek

- zbyt mała aktywność ruchowa dzieci

- niski odsetek dorosłych aktywnych ruchowo

- mała świadomość rodziców na temat niekorzystnych czynników oddziałujących na zmysły

- potrzeba poszerzania wiedzy dzieci na temat dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, unikania zagrożeń.

 

 

 

 1. B.     OPIS PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH:

 

 

Wyłonione w ostatnich trzech latach problemy priorytetowe:

Na podstawie diagnozy cząstkowej stanu wyjściowego wyłoniono w naszym przedszkolu dwa główne problemy priorytetowe do rozwiązania:

 1. Wyłoniony problem priorytetowy: Propagowanie wśród dzieci i rodziców zdrowego trybu życia poprzez niwelowanie niekorzystnych przyzwyczajeń                          i nawyków.
 2. Wyłoniony problem priorytetowy: Promowanie zdrowia poprzez bezpieczne                     i higieniczne zachowania oraz aktywność fizyczną w placówce przedszkolnej                   i poza nią.

 

Decyzję taką podjęliśmy ze względu na ogromną rangę powyższych problemów, jak również dużą częstość ich występowania. Brak ruchu może powodować u dzieci wady postawy, a w konsekwencji nieprawidłowy rozwój narządów wewnętrznych, bóle, ograniczoną motorykę, kalectwo, mała odporność na zmęczenie fizyczne i umysłowe. Oprócz wad postawy coraz częściej spotykamy u dzieci nadwagę ciała spowodowaną nie tylko brakiem ruchu ale także złymi nawykami żywieniowymi.   

Aktywność fizyczna oraz prawidłowe i racjonalne żywienie, to zachowania prozdrowotne, mające bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. Jednym z najtrudniejszych do rozwiązania problemów z zakresu profilaktyki zdrowotnej jest problem niedostatku ruchu i błędów żywieniowych, unikania pokarmów przez dzieci. Przyczyną tego zjawiska są często błędy w wychowaniu dziecka, niekorzystne przyzwyczajenia, siedzący tryb życia rodziców, ogólne przemęczenie oraz narażanie dziecka na nadmiar bodźców i pobudzanie zmysłów, wielogodzinne siedzenie (np. przy oglądaniu telewizji, komputerze).

 

Wyłoniono następujące problemy badawcze

 • Udział dzieci w zajęciach i zabawach ruchowych oraz w zabawach na świeżym powietrzu.
 • Świadomość nauczycielek i rodziców na temat aktywności ruchowej
 • Warunki do zajęć ruchowych w przedszkolu
 • Uczestnictwo dzieci w innych zajęciach ruchowych w przedszkolu i poza nim
 • Poziom wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania i prawidłowych nawyków żywieniowych
 • Zainteresowania rodziców problematyką zdrowego odżywiania
 • Wiedza pracowników przedszkola na temat zasad zdrowego żywienia
 • Wiedza dzieci na temat estetyki spożywania posiłków

 

Na podstawie przeprowadzonych badań corocznie opracowywano i wdrażano do realizacji  plany działań służących promocji zdrowia i aktywności fizycznej, wyznaczając sobie cele szczegółowe:

 1. Pozyskanie określonego zasobu informacji o zdrowiu i sposobach jego ochrony.
 2. Nabycie umiejętności i przekształcanie ich w nawyki, które zapewniają ochronę i wzmocnienie zdrowia własnego i innych.
 3. Ukształtowanie pozytywnych postaw wobec zdrowia i życia jako najwyższej wartości.
 4. Zapewnienie dzieciom warunków do radosnych, twórczych zabaw dydaktycznych, sportowych, indywidualnych i zespołowych na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku w przedszkolu i poza nim.

 

 

 

 

 

 

 1. a.      SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW DZIAŁAŃ SZPZ MAJĄCYCH NA CELU ROZWIĄZANIE PROBLEMU PRIORYTETOWEGO:

 

 Zdrowie to podstawowa wartość, dzięki której społeczeństwo może realizować swoje aspiracje i potrzeby. Edukacja zdrowotna jest procesem długofalowym i powinna być obecna na co dzień w życiu dziecka. Dlatego nasze działania  nie były jednorazową akcją, konkursem czy pogadanką tylko codzienną, wielokierunkową pracą z dziećmi. Edukację zdrowotną realizowały przede wszystkim nauczycielki , współpracując z rodzicami, środowiskiem lokalnym, personelem przedszkola. Poprzez swoje działania tworzyły bezpieczne środowisko, dbały o jakość przygotowywanych w przedszkolu posiłków, realizowały programy edukacji zdrowotnej, tworzyły warunki do realizacji najistotniejszych zadań, wynikających z edukacji zdrowotnej.

Nauczycielki   realizowały zadania w zakresie edukacji zdrowotnej poprzez:

 1. I.                   Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa:
 2. Bezpiecznego poruszania się na terenie przedszkola:

- po sali i innych pomieszczeniach przedszkolnych

                  - nieoddalania się samodzielnie z placu lub budynku przedszkolnego

                  - przestrzegania ustalonych zakazów i nakazów

 1. Bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu w czasie pobytu  w przedszkolu:

- zabawek oraz różnych materiałów, przyborów i narzędzi. przestrzegania ustalonych zasad w czasie pobytu na placu zabaw

             3. Przestrzegania podstawowych zasad poruszania się po drogach.

             4. Wyrabianie umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu                   

bezpieczeństwu:

- znajomość własnego adresu

- ograniczanie zaufania do nieznanych, obcych  ludzi

 1. II.                Przestrzeganie zakazów dotyczących:
 2. Zrywania nieznanych im roślin i grzybów
 3. Wykorzystywania w zabawie lekarstw lub innych środków chemicznych
 4. Zabawy z zapałkami
 5. Zabaw w miejscach niedozwolonych (w pobliżu jezdni, budowy, zbiorników wodnych) 

 

 1. III.             Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych

Wpajanie dzieciom dbania o czystość: nabywanie umiejętności mycia rąk

 •   prawidłowego mycia zębów
 • samodzielne korzystanie z toalety
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie
 • samodzielne posługiwanie się chusteczkami do nosa, grzebieniem, szczoteczką do zębów
 • zwracanie uwagi na nieużywanie przedmiotów (takich jak ręcznik, grzebień, chusteczka...) należących do innych dzieci
 • zwracanie uwagi na schludność wyglądu (uczesane włosy, zapięte guziki)

 

Zwracanie uwagi na umiejętne i kulturalne zachowanie się w czasie posiłku oraz podkreślanie roli właściwego odżywiania się:

 • kształtowanie nawyku odpowiedniego posługiwania się sztućcami, serwetką
 • gryzienie i dokładne przeżuwanie pokarmów
 • niemówienie z „pełną buzią”
 • zachęcanie do spożywania dużej ilości warzyw i owoców poprzez np. wspólne wykonywanie sałatek owocowych i warzywnych, koktajli owocowo- mlecznych, zagadki smakowe
 • rozumienie znaczenia umiaru w jedzeniu słodyczy
 • zachęcanie do spożywania zdrowych produktów (mleka, sera, ciemnego pieczywa)
 • zachęcanie do dbania o estetykę stołu podczas jedzenia

 

Wdrażanie do higienicznego trybu życia:

 • przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń
 • przyzwyczajanie do przebywania na świeżym powietrzu

Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i sportu, jako źródła zdrowia i radości

 

 1. IV.             Dbanie o zdrowie swoje i innych

Stosowanie profilaktyki zdrowotnej.

 • podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi 
 • wyjaśnienie potrzeby stosowania szczepień
 • wdrażanie do udziału w różnych konkursach i teleturniejach związanych z edukacją zdrowotną
 • rozumienie potrzeby kontrolowana i leczenia zębów (odbycie wycieczki do gabinetu stomatologicznego, oglądanie wyposażenia, rozmowa ze stomatologiem)
 • zwracanie uwagi na możliwość zarażenia się chorobą
 • zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania zarażeniu się chorobą (np. niekorzystanie z tych samych naczyń, zasłanianie ust w czasie kaszlu czy kichaniu...)
 • zainteresowanie pracą aptekarza (wycieczka do apteki)
 • ochrona przed  trudnymi warunkami atmosferycznymi
 • zwracanie uwagi na przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas całego dnia
 • wdrażanie do współodpowiedzialności za własne zdrowie

Dbanie o własne zmysły i higienę układu nerwowego

 • określanie funkcji poszczególnych narządów zmysłu
 • przestrzeganie przed nadwyrężaniem głosu
 • zwrócenie uwagi na niekorzystny wpływ hałasu na słuch
 • przyzwyczajanie do przebywania w wietrzonych pomieszczeniach
 • przestrzeganie przed dotykiem oczu rękami
 • zapewnienie właściwego oświetlenia w czasie zabaw i innych czynności
 • rozumienie potrzeby odpoczynku
 • przestrzeganie przed wkładaniem obcych ciał do nosa, uszu, oczu
 • łagodzenie zbyt gwałtownych zachowań
 1. V.                Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dzieci
 • Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach w sali, na powietrzu, z wykorzystaniem naturalnych przeszkód lub przyborów gimnastycznych, a także nietypowych przyborów do zabaw i ćwiczeń, opartych także na metodzie A.M. Kniessów, R. Labana, K. Orffa,  W. Sherborne, opowieści ruchowej, metodzie stacyjnej,  zabaw z chusta animacyjną, turnieje, gry sportowe , spacery i wycieczki.

 

W ramach realizacji wizji przedszkola promującego zdrowie nie zapomniano o kreowaniu mody na zdrowy styl życia. Dlatego w roku szkolnym 2013/2014 głównym zadaniem było propagowanie wśród dzieci i rodziców zdrowego trybu życia poprzez niwelowanie niekorzystnych przyzwyczajeń i nawyków.  Założono następujące cele  dydaktyczno – wychowawcze:

 1. Pogłębianie wiedzy o zdrowym stylu życia.
 2. Rozumienie konieczności stosowania zabiegów higienicznych                                      i przeciwdziałania niekorzystnym przyzwyczajeniom i nawykom.
 3. Poznawanie zasad racjonalnego i higienicznego odżywiania
 4. Podejmowanie czynności profilaktycznych zapobiegających chorobom dzieci.

 

Powyższe zadania zrealizowano w następujący sposób:

We wszystkich grupach wiekowych następujące tematy kompleksowe:

- „Owocowe szaleństwo”

- „Kosz pełen witamin”

- „ Królowa wśród piramid”

- „ Chcemy być zdrowi”

Wzbogacano w każdej grupie wiekowe  „Kąciki Czyściocha" , gazetki dla rodziców informujące o zdrowym stylu życia i podejmowanych działaniach przez przedszkole.  Wspierano rodziców w wychowaniu dziecka poprzez następujące prelekcje:

-  „Alergia pokarmowa- problem XXI wieku”

-„Zdobywanie umiejętności dbania o czystość osobistą i higienę narządów zmysłu”

-  „Zapobieganie wadom postawy”

-  „Wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka”

-  „Wady stóp u dzieci”

-  „Racjonalne żywienie czynnikiem prawidłowego rozwoju dziecka”

-  „Styl życia a zdrowie”

-„Jak organizować sytuacje sprzyjające wytwarzaniu nawyków i zachować prozdrowotnych”

- „Uczę się dobrych manier, potrafię się ubrać i rozebrać, wiem jak należy zachować się w łazience”.

 

Aby podkreślić znaczenie profilaktyki zdrowotnej w każdej grupie wiekowej odbyły się spotkania z udziałem lekarza pediatry, stomatologa, pielęgniarki, strażaka, ratownika medycznego oraz policjanta.

Wszystkie dzieci  uczestniczyły w spotkaniach, które dotyczyły prawidłowego mycia zębów, odbyły się pogadanki i instruktaże o konieczności mycia zębów po posiłkach.

 Zwracano uwagę podczas codziennego pobytu dziecka w przedszkolu na kształcenie nawyków samodzielnego dbania o wygląd i dostosowania ubioru do odpowiednich warunków atmosferycznych.

 

Podczas wykonywania z dziećmi surówek, sałatek, koktajli i soków uświadamiano dzieciom potrzeby racjonalnego, zdrowego odżywiania się (spożywanie potraw urozmaiconych, dużej ilości surówek, soków z warzyw i owoców). Przyzwyczajano dzieci do nowości kulinarnych, ograniczania spożywania słodyczy na korzyść suszonych owoców i orzechów, pestek dyni i słonecznika. Zapoznano ze szkodliwością chemicznych środków konserwujących i barwiących żywność (potrawy utrwalane sodą, niektóre napoje, słodycze i mocno barwione gumy). Dzieci brały udział w przygotowaniu przepisów                    i ilustracji do „Zdrowej książki kucharskiej”. Dzieci starsze układały krótkie rymowanki                      i wierszyki. Wraz z panią intendentką i panią Dyrektor układały dzienny jadłospis przedszkolny.

Zorganizowano ogólnopolski konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny w domu                           i w przedszkolu”.  Dzieci starsze zdobyły nagrodę w Olimpiadzie Sportowej „Z Bolkiem             i Lolkiem” organizowanej przez Przedszkole nr 7 w Koninie. Uczestniczyły również                   w  „Pentliczkowej Spartakiadzie Sportowej” organizowanej przez studentów PWSZ                  w Koninie.

Ponadto nasze przedszkole realizowało Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”. W ramach w współpracy z PSSE w Koninie były realizowane programy: „Moje dziecko idzie do szkoły”,  „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” oraz „Czyste powietrze wokół nas”. Dzieci zdobywały wiedzę w ramach uczestnictwa  w IV edycji Ogólnopolskiej Akcji „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” pod hasłem „Zboża zjadamy energię z nich mamy” oraz udziału w programie edukacyjnym „Mamo, Tato pij wodę”.

Ważnym osiągnięciem naszego przedszkola było uzyskanie certyfikatu MEN „Przedszkole w ruchu”.

W  każdej grupie wiekowej prowadzone były systematyczne zajęcia ruchowe. Celem tych zajęć było wdrażanie dzieci do podejmowania wszelkiej aktywności ruchowej, uzmysłowienie wpływu ruchu  na zdrowie i samopoczucie człowieka.   Sprzyjał temu atrakcyjny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć wzbogacony o  nowatorskie i różnorodne metody pracy.  Ruch,  zabawa i muzyka  to podstawowa forma aktywności dziecięcej. Dlatego największym zainteresowaniem  wśród dzieci cieszyły się zajęcia prowadzone metodami tj. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda opowieści ruchowej J. C. Thulin, metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej)  R. Labana, metoda twórczego ruchu  C. Orffa, gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów.   Efektem prowadzonych przez nas zajęć było to, że dzieci podejmowały wyzwania do coraz trudniejszych ćwiczeń,  zdobywały  różne sprawności, potrafiły wykorzystywać typowe               i nietypowe przybory gimnastyczne, angażując się emocjonalnie. Często podejmowały jako działalność dowolną zabawy  i ćwiczenia ruchowe. 

 W roku szkolnym 2014/2015 głównym zadaniem było promowanie zdrowia poprzez bezpieczne i higieniczne zachowania oraz aktywność fizyczną w placówce przedszkolnej              i poza nią. Założono następujące  cele dydaktyczno – wychowawcze:

 1. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej, zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, udział w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.
 2. Zapewnienie dzieciom warunków do radosnych, twórczych zabaw sportowych, indywidualnych i zespołowych na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku.
 3. Świadome uczestnictwo w zapobieganiu i leczeniu wad postawy.

 

Powyższe zadania zrealizowano w następujący sposób:

Wzbogacono salę gimnastyczną w odpowiednie przybory i przyrządy gimnastyczne (szarfy, chusty, woreczki, opaski, sprzęt sportowy, piłki, laski gimnastyczne, drabinkę, materac i klocki duże piankowe). Dzieci poznały zasady gier zespołowych: koszykówki, tenisa , piłki nożnej. Kształtowano zamiłowania do pieszych wycieczek jako czynnika hartującego organizm (codzienne korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu). Realizacje odzwierciedlają zapisy w dziennikach zajęć poszczególnych grup.

 

Wdrażano do konieczności zachowania właściwej postawy podczas stania, siedzenia, wykonywania niektórych czynności. Organizowano ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu i wadom postawy. W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 dzieci uczestniczyły w zajęciach pt. „Akademia Reksia -Sportowe Przedszkole” . Celem tych zajęć było zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu na powietrzu z rodziną, zabawy                     z piłką, kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, ponoszenia porażki. 

Organizowano zabawy i zajęcia w terenie z wykorzystaniem naturalnych przeszkód, spacery i wycieczki utrwalające zasady warunkujące zdrowie i bezpieczeństwo swoje             i innych.

W celu uatrakcyjnienia procesu dydaktyczno- wychowawczego zorganizowano międzygrupowe zawody sportowe na terenie ogrodu przedszkolnego „Dzień Sportu Przedszkolaka”.

Aby zachęcić dzieci do przełamywania niechęci do zjadania niektórych pokarmów zorganizowano cykl zajęć pod hasłem: „Zdrowe produkty znamy – chętnie je zjadamy”: był to Dzień Ziemniaka, Dzień Jabłka, Dzień Miodu, Dzień Marchewki, Dzień Truskawki. W pierwszy wtorek miesiąca dzieci samodzielnie komponowały śniadania w przedszkolu, co miało na celu usamodzielnianie dzieci w zakresie doboru składników do wykonywania kanapek. Dzieci samodzielnie wykonywały owocowe szaszłyki, koktajle, surówki, sałatki. Ciekawym wydarzeniem było organizowanie dnia  sokowego w przedszkolu                             z sezonowych owoców i warzyw – l raz w miesiącu. Kontynuowano zasadę „zdrowe przekąski” (dotyczyło to drugiego śniadania spożywanego w przedszkolu) były to owoce sezonowe i szklanka mleka.

We wszystkich grupach wiekowych przeprowadzono zajęcia dydaktyczne na temat „Dobre maniery – savoir- vivre na co dzień w przedszkolu”:

-          „Jak zachować się przy stole”,

-          „Jestem kulturalny i dobrze wychowany wobec innych osób, zwłaszcza  

             starszych”,

-          „Brzydkie słowa”,

-          „W miejscu publicznym”,

-          „Wizytowo i galowo”.

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczno – techniczny dla dzieci                          i rodziców na temat:  „Cuda i cudeńka” – konkurs z wykorzystaniem warzyw i owoców. Ponadto organizowano spotkania  z ciekawymi ludźmi (lekarz, pielęgniarka, dietetyk, ludzie propagujący aktywność sportową) nt. „Co robić, by zdrowym być?”

Mając na uwadze potrzebę poszerzania wiedzy dzieci na temat dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, unikania zagrożeń organizowano i przeprowadzono cykl zajęć „Bezpieczne przedszkole”,  „Bezpieczny na drodze”, „ Bezpieczny w domu”,  które miały na celu:

-  wprowadzenie, przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się                       w przedszkolu, korzystania z zabawek i sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz bezpiecznych kontaktów z rówieśnikami,

- uświadomienie rodzicom konieczności ujednolicania oddziaływań z zakresu bezpieczeństwa, zwrócenie uwagi na przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola tylko przez osoby dorosłe, odpowiedzialne, trzeźwe, podpisanie upoważnień, zapoznanie                 z procedurami bezpieczeństwa (zebranie z rodzicami),

- systematyczną kontrolę sprzętu i urządzeń na terenie budynku i placu zabaw,

- przestrzeganie zawartych kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania                         i postępowania  

- naukę zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

- naukę bezpiecznego zachowania podczas spacerów i wycieczek – wyrabianie umiejętności chodzenia w parach, zwartą grupą,

- poznanie numerów alarmowych i sposobów korzystania z nich,

- zorganizowanie pogadanek na temat kontaktów z osobami nieznajomymi,

- poznawanie sytuacji i zdarzeń sprzyjających powstawaniu pożarów i zasad postępowania w razie pożaru.

 

W celu przełamania lęków dziecięcych przed wizytą u lekarza, pobytem w szpitalu, spotkaniem z pielęgniarka dzieci uczestniczyły w  programie edukacyjnym dla dzieci przedszkolnych „Szpital pluszaka”. Podczas uroczystości n. t. „Uczymy się pomagać                    i ratować” dzieci nauczyły się  podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, były to zajęcia praktyczne pod okiem ratowników medycznych.

 

W roku szkolnym 2015/2016 w dalszym ciągu głównym zadaniem było  propagowanie wśród dzieci i rodziców zdrowego trybu życia, bezpiecznych  i higienicznych zachowań, aktywności fizycznej w placówce przedszkolnej i poza nią.

Założono następujące  cele dydaktyczno – wychowawcze:

 1. Nabywanie umiejętności relaksowania się i odprężania.
 2. Pogłębianie wiedzy na temat ochrony zmysłów.
 3. Nabywanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.
 4. Uściślenie wiadomości dotyczących zdrowego stylu życia.
 5. Ruch jako podstawowy bodziec rozwojowy.
 6. Przestrzeganie zasad postępowania warunkujących zdrowie i bezpieczeństwo.

 

 

Stosowano różnorodne metody  służące odprężeniu, koncentracji uwagi , łagodzeniu napięć emocjonalnych. Były to:  ćwiczenia z zakresu  kinezjologii edukacyjnej wg Dennisona, wizualizacje, muzykoterapia, wierszyki do masażu,  bajki terapeutyczne.  Przestrzegano reguł i rytmu dnia – uwzględniano aktywność psychomotoryczną dzieci. Edukowano rodziców w zakresie sposobów ochrony zmysłów, prowadzono z rodzicami zajęcia warsztatowe.

Zapewniano  prawidłową ochronę układu nerwowego przed zbyt silnymi bodźcami, przeżyciami.

 Kształtowano nawyki  kulturalnego porozumiewania się w grupie poprzez zachowanie ciszy podczas wypowiedzi innych, lekcje ciszy, cichy dzwoneczek. Działania te realizowano w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu stosując różnorodne techniki relaksacyjne oraz zajęcia dydaktyczne. Miały one na celu rozwijanie koncentracji, koordynacji działania w grupie, poznanie sposobów radzenia sobie z napięciem ruchowym i emocjonalnym.        

 

 Organizowano zajęcia  na temat bezpieczeństwa komunikacyjnego. Odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji, realizowano tematykę  kompleksową „Z Pentliczkiem bezpieczniej na drodze”, „Bezpieczna droga do przedszkola”, podczas spacerów                          i wycieczek. Poznawano zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami oraz obcymi ludźmi. Odbył się pokaz tresury psów, demonstracja właściwych zachowań na wypadek ataku zwierząt. Dzieci spotykały się z funkcjonariuszami policji drogowej, straży pożarnej, przychodni rejonowej i pogotowia ratunkowego.

 

 Wyrabiano umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu dzieci- zabawy w miejscach niedozwolonych, przestrzeganie zakazów bawienia się nieznanymi przedmiotami, urządzeniami itp. Realizacja odbywała się poprzez pogadanki, scenki sytuacyjne, bajki terapeutyczne.

 

Prowadzono zestawy zabaw ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych, stosowano różnorodne metody podczas ich realizacji; prowadzono zabawy ruchowe w terenie i sali gimnastycznej, stosowano elementy aerobiku i strechingu, elementy gimnastyki twórczej R. Labana, W. Sherborne, Kniessów, C. Orffa. Wprowadzano elementy gier zespołowych; koszykówki, piłki nożnej, dwa ognie.

Zorganizowano gazetkę informacyjną dla rodziców „NASZE ZDROWIE”. Umieszczano w niej własnoręcznie opracowane na bazie zdobytej wiedzy i własnych doświadczeń artykuły poruszające problematykę zdrowotną i zachęcające rodziców do prowadzenia „Zdrowego stylu życia”.

Były to artykuły:

 • Higiena jamy ustnej- Dbamy o ząbki naszego dziecka (budowa zęba, odżywianie                 a zdrowie zębów, wzmacnianie zębów poprzez lakowanie i podawanie fluoru, przygotowanie dziecka do wizyty u stomatologa, jaka pasta najlepsza?, technika szczotkowania zębów) rozdanie ulotek pt. Jak dbać o ząbki dziecka?- pięć przykazań dla rodziców oraz wybieramy szczoteczkę dla dziecka.
 • Jak prawidłowo ubierać dzieci?- dostosowanie odzieży do rozwoju fizycznego                   i psychicznego dziecka;
 • Co to jest zdrowy styl życia?- wyjaśnienie pojęć wychowanie zdrowotne, zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne;
 • Odżywianie a prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym; „Piramida zdrowia”
 • Badanie postawy dziecka przez rodziców- ilustracje i opis przedstawiający sprawdzian prawidłowej sylwetki u dziecka;
 • Ruch to zdrowie, ruch to życie- opis form aktywności ruchowej w przedszkolu.
 • Wpływ ruchu na samopoczucie dziecka.
 • Zdjęcia zabaw ruchowych w przedszkolu.
 • Sposoby spędzania wolnego czasu z rodziną;

 

Wykonywano z dziećmi surówki, sałatki, soki owocowo-warzywne, kanapki i koktajle owocowo-mleczne. Prowadzono spotkania na tematy związane ze zdrowiem, higieną                 i bezpieczeństwem przez pielęgniarkę.

Zorganizowano i przeprowadzono plastyczny konkurs ogólno-przedszkolny „Moja rodzinka żyje zdrowo”.

Zwracano uwagę na dbanie o higienę: systematyczne mycie zębów, mycie rąk i twarzy, czesanie się, dbanie o swój wygląd, na prawidłową postawę podczas siedzenia, samodzielne ubieranie i rozbieranie się, stosowano serwetki podczas posiłków.

Zorganizowano pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prezentowanej przez ratowników medycznych.  Zorganizowano i przeprowadzono turniej sportowy „Wyginam śmiało ciało”,  oraz „Sportowy Przedszkolak” – międzygrupowe zawody sportowe na terenie ogrodu przedszkolnego. Zapraszano także instruktorów fitness, którzy prowadzili zajęcia na temat "Aerobik w przedszkolu – sport przy muzyce”.

Dzieci starsze uczestniczyły w zajęciach przeprowadzonych przez instruktora taekwondo podczas których rozbudzały zainteresowanie wschodnią sztuką walki, ćwiczyły dyscyplinę                    i sprawność ruchową.

 

Opracowano, powielono i rozpowszechniono ulotki słowno-graficzne poświęcone zdrowiu. Dzieci wzięły udział w konkursie recytatorskim „Dobre maniery na wesoło”, oraz w „Światowym Dniu Wody”, „Światowym Dniu bez Papierosa”. Wielką radość                           i satysfakcję sprawiły dzieciom warsztaty kulinarne „Wiem co jem i aktywnie spędzam dzień” mające na celu rozbudzenie zmysłów: węchu, smaku, wzroku, dotyku.  

Redagowano  czasopismo „MAŁY PENTKICZEK”, ukazujące się trzy razy w roku, częściowo poświęcone edukacji zdrowotnej.

 

 

Podsumowaniem działań przedszkola w zakresie edukacji zdrowotnej było zorganizowanie „Turnieju wiedzy o zdrowiu”.

 

W celu zachęcenia dzieci do spożywania owoców i warzyw zorganizowano całodzienne święta: Dzień Ziemniaka (IX); Dzień Dyni (X); Dzień Marchewki (XI); Dzień Miodu (XII), Dzień Sałaty (I), Dzień Banana (II), Dzień Jabłka (III)  Dzień Ogórka (IV), Dzień Pomidora (V)Dzień Truskawki (VI). Każda grupa wiekowa zorganizowała „Zielone hodowle w kąciku przyrody’’, a wiosną założono hodowlę ziół i warzyw w ogrodzie przedszkolnym. Miało to na celu uświadomienie dzieciom potrzeby spożywania zdrowych roślin jako źródła witamin zwłaszcza  w okresie zimy.

 

 Każde dziecko miało zapewnione korzystanie z naturalnej wody mineralnej. Natomiast pani intendentka dbała  o urozmaicone posiłki bogate w owoce, warzywa i soki.   Ponadto placówka nasza uczestniczy w programie „Szklanka mleka dla każdego dziecka” realizowanym za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego. Dlatego dzieci codziennie piją dodatkową szklankę mleka.        

Szeroki dobór środków, form i metod aktywizujących pozwolił na wyrabianie u dzieci postaw i zachowań zdrowotnych. Zabawy dramowe, scenki pantomimiczne, wyrabiały               u dzieci umiejętność podejmowania słusznych wyborów, obrony swoich praw i innych. Przeprowadzone zajęcia uświadomiły dzieciom, iż ich własne zdrowie zależy w dużej mierze od dorosłych i od kontaktów z innymi ludźmi, uczyły decydować o tym, co się wokół nich dzieje. Przeprowadzone doświadczenia (np.: badanie czystości powietrza, wody) rozwinęły u dzieci umiejętność analizowania informacji, wyciągania wniosków                  i szukania przyczyn, a także umiejętność tworzenia i odczytywania symboli  i znaków.  Do realizacji zadań wykorzystano również pogadanki, pokazy, konkursy , prelekcje.

 

Realizując powyższe założenia chcemy wychować dzieci na ludzi otwartych na świat, umiejących znaleźć w nim swoje miejsce. Dla takich ludzi zdrowie to wartość sama w sobie, nowa jakość życia, samorealizacja oraz zdolność do aktywnego i twórczego działania. Przedszkole może mieć ogromny wpływ na kształtowanie się tych postaw. Dlatego niezmiernie ważne jest to, co oferuje dziecku w zakresie edukacji zdrowotnej.

Realizując cele placówki promującej zdrowie nie tylko dbano o dostarczanie wiedzy o zdrowiu, podnoszenie umiejętności dzieci oraz kształtowania ich nawyków i postaw, ale dbano także o bezpieczeństwo dzieci,  dobre samopoczucie dzieci, rodziców i personelu. Przyjazna i twórcza atmosfera korzystnie wpływała na poprawę warunków sprzyjających zdrowiu przy wsparciu rodziców, personelu, Regionalnego Zespołu  Sieci Szkół Promujących Zdrowie,  a także organu prowadzącego.

 

 Przedszkole ma ogromny wpływ na kształtowanie się postaw i nawyków dzieci. Dlatego niezmiernie ważne jest to, co oferuje dziecku w zakresie edukacji zdrowotnej. Aby dziecko rozwijało się zdrowo i harmonijnie muszą nauczyciele, rodzice, osoby z najbliższego otoczenia dziecka podążać z nim jako partnerzy w jego rozwoju, brać pod uwagę warunki w jakich dzieci żyją na co dzień. Mając to na uwadze zrealizowano założone cele,                                   a ponadto są i będą one kontynuowane.

 

 

 

 

 

 

 1. b.      INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA PLANU DZIAŁAŃ SZPZ:

 

 

 • Rok szkolny 2013-2014
  • Podczas monitorowania posłużono się kwestionariuszem ankiety dla nauczycieli               i rodziców,  stopień nabycia wiedzy i umiejętności dzieci oceniono na podstawie prowadzonych obserwacji dzieci i diagnozy, prowadzono z dziećmi rozmowy, przeprowadzone działania dokumentują zapisy w dziennikach oraz zdjęcia, ewaluacja wewnętrzna;
 • Rok szkolny 2014-2015
  •  Podczas monitorowania posłużono się kwestionariuszem ankiety dla nauczycieli, wykorzystano arkusze monitoringu spacerów i  wycieczek,  opis, fotografie, obserwacja dziecięcych zachowań; dokonywano analizy dokumentacji – plany miesięczne, dzienniki zajęć przedszkola, statut, procedury wewnętrzne, zarządzenia, protokoły  rady pedagogicznej, dokonano analizy kwestionariusza osiągnięć dzieci – wiedza na temat bezpiecznych zachowań.
 • Rok szkolny 2015-2016
  • Podczas monitorowania posłużono się kwestionariuszem ankiety dla nauczycieli, rodziców i personelu. Prowadzono obserwacje w poszczególnych grupach, wykorzystano technikę eksperymentu diagnostycznego, test rysunkowy, wykonywano oraz konsumowano zdrowe posiłki.

 

 

 1. c.       INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA SAMOPOCZUCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:

 

 

 Podejmowane działania były na bieżąco dokumentowane poprzez: zapisy w dziennikach zajęć przedszkolnych, scenariusze zajęć i uroczystości, dokumentowane fotograficznie, wpisy do kroniki przedszkolnej, sprawozdania nauczycielek z pracy dydaktyczno-wychowawczej w ciągu roku szkolnego, protokołowanie spotkań z rodzicami, posiedzeń rad pedagogicznych typu organizacyjnego, szkoleniowego, zapisy w  rocznym programie rozwoju przedszkola, dokumentacja potwierdzająca uczestnictwo w szkoleniach i kursach.  Informacje uzyskiwano poprzez analizę dokumentów, ankiety, arkusze monitoringu, arkusze wywiadu, listę pytań dla dzieci, analizę wytworów dziecięcych, a także ustne informacje od wszystkich uczestników projektu.

Rodzice włączali się aktywnie w realizację podejmowanych przez placówkę zadań. Byli na bieżąco informowani m.in. poprzez kącik dla rodziców oraz bogatą stronę internetową.

Zadania zaplanowane do realizacji  zostały zrealizowane w całości. Nad realizacją czuwał koordynator ds. Szkoły Promującej Zdrowie wraz z zespołem oraz Dyrektor Przedszkola.   

 

 

 1. d.      EWALUACJA  DZIAŁAŃ UJĘTYCH W PLANACH SZPZ (narzędzia, wnioski):

 

 

 • Rok szkolny 2013-2014

Poniżej przedstawiamy materiały opracowane w toku przeprowadzonej ewaluacji.

 

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej jako wymaganie dodatkowe wybrano:  Promocja zdrowia.

Zakres badania:

- ustalenie zakresu treści i częstotliwości prowadzenia zajęć w obszarze

  edukacja dla zdrowia i bezpieczeństwa,

- ustalenie sposobu prowadzenia zajęć ruchowych,

- ocena wiedzy dzieci na temat bezpiecznych zachowań,

- analiza wewnętrznych uregulowań w zakresie zapewnienia dzieciom

  bezpieczeństwa i sposobu ich wdrożenia.

Sposób gromadzenia danych:

- analiza dokumentacji – plany miesięczne, dzienniki zajęć przedszkola,

- analiza dokumentacji – statut, procedury wewnętrzne, zarządzenia, protokoły

  rady pedagogicznej,

- obserwacja zajęć dydaktycznych,

- analiza osiągnięć dzieci – wiedza na temat bezpiecznych zachowań.

 

Wyniki ewaluacji:

Analiza planów miesięcznych i dzienników zajęć informuje o realizacji przez nauczycieli tematów kompleksowych dotyczących:

- zdrowego odżywiania – 100%

- edukacji dla bezpieczeństwa (ruch uliczny, bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie, prąd elektryczny) – 100%

- właściwe ubieranie się, zapobieganie infekcjom – 100%

- aktywności ruchowej, sportów – 100%

Dzieci systematycznie wychodzą na spacery, obserwacje przyrodnicze – cele dotyczą także bezpieczeństwa, a także właściwej organizacji aktywności ruchowej.

Zapisy w dzienniku potwierdzają realizację ćwiczeń porannych (100%), zestawów zabaw ruchowych (100%), zestawów ćwiczeń gimnastycznych (100%) oraz zabaw ruchowych (100%). Zapisy wskazują na systematyczne i regularność tych form aktywności.

Obserwacja zajęć dydaktycznych – zestaw zabaw ruchowych i zestaw ćwiczeń gimnastycznych wykazała prawidłowość w opracowaniu celów zajęć oraz w realizacji zabaw ruchowych.

 

W zakresie promocji zdrowia nauczycielki podejmują także inne działania. Są to:

 • udział w Ogólnopolskiej Akcji MEN „Szkoła w ruchu”,
 • realizacja Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”
 • realizacja programu „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Jesteśmy zdrowi – wiemy więc działamy”,
 • udział w IV edycji Ogólnopolskiej Akcji Akademia Zdrowego Przedszkolaka „Zboża zjadamy – energię z nich mamy”, „Piramida żywienia przedszkolaka” pod hasłem „Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu”,
 • prowadzenie zajęć ruchowych „Gimnastyka dla Smyka”,
 • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych „Sprawni i zdrowi”
 • udział w programie edukacyjnym „Mamo, Tato, pij wodę”,
 • udział w Akcji MEN „Ćwiczyć każdy może” – otrzymanie tytułu „Przedszkole w ruchu”.

 

Dokonano analizy wiedzy dzieci na temat bezpiecznych zachowań. Oto wyniki:

- dzieci wiedzą jak poprawnie zachować się w stosunku do nieznanych zwierząt

  - 100%

- dzieci znają zasady bezpiecznej zabawy – 100%,

- dzieci wiedzą, że nie należy bawić się na ulicy – 100%,

- dzieci znają poprawny sposób przechodzenia przez jezdnię bez sygnalizacji

  – 100%,

- dzieci wyjaśniają jak przechodzić przez jezdnię z sygnalizacją – 100%,

- dzieci wiedzą, że nie należy bawić się na zamkniętym zbiorniku wodnym

  – 100%,

- dzieci wiedzą, że nie należy spożywać nieznanych roślin – 100%,

- dzieci wiedzą, że nie wolno bawić się zapałkami – 100%,

- dzieci wiedzą, że nie wolno samodzielnie korzystać z urządzeń na prąd– 100%,

- dzieci wiedzą jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi ludźmi – 100%.

 

Analiza dokumentacji przedszkolnej potwierdziła czytelne zapisy w Statucie przedszkola na temat organizacji pracy opiekuńczej i wychowawczej gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo. W przedszkolu istnieje procedura opieki i bezpieczeństwa oraz organizacji spacerów i wycieczek; regulamin bezpiecznego pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym; regulamin obowiązujący podczas uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw; procedury bezpiecznych zabaw na śniegu, zasady podawania leków dzieciom.

Procedury wdrożono w trybie zarządzeń dyrektora

W protokołach rady pedagogicznej przed rozpoczęciem każdego półrocza znajdują się zapisy przypominające o bezpieczeństwie jako priorytecie w pracy nauczyciela.

Każdy rok szkolny rozpoczyna się szkoleniem z zakresu BHP dla personelu przedszkola i nauczycieli.

 

WNIOSKI:

1.         Kontynuowanie zdrowego stylu życia – spożywanie zdrowych produktów.

2.         Organizacja spotkań ze specjalistami w dziedzinie zdrowia, badań profilaktycznych.

3.         Poszukiwanie nowych pomysłów na promocję zdrowia w środowisku przedszkola.

 

 

Ankieta dla nauczycieli

 

Ankieta ta jest jednym z elementów autoewaluacji naszych działań w placówce promującej zdrowie.  Na podstawie wyników tej ankiety zastanowimy się wspólnie, czy podejmowane przez nas działania okazały się skuteczne.  Ankieta jest anonimowa.

Poniżej znajduje się lista zdań. Prosimy przeczytać uważnie każde z nich i zakreślić odpowiednią cyfrę obok tego zdania:

5 = zdecydowanie tak (ocena najwyższa)

4 = raczej tak

3 = trudno powiedzieć (nie jestem pewna)

2 = raczej nie

1 = zdecydowanie nie (ocena najniższa)

 

 

1. W moim przedszkolu  uzyskałam wystarczająco dużo informacji o koncepcji

i zasadach przedszkola promującego zdrowie:

5 4 3 2 1

2. Wiem,  jaka jest moja rola i zadania w  realizacji zadań przedszkola promującego zdrowie

5 4 3 2 1

4. W naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym zapoznano mnie z planem

działań  w zakresie promocji zdrowia

5 4 3 2 1

5.W bieżącym roku szkolnym uczestniczyłam  w planowaniu działań

  w zakresie promocji zdrowia

5 4 3 2 1

6. W bieżącym roku szkolnym będę uczestniczyć  w realizacji działań 

  w zakresie promocji zdrowia

5 4 3 2 1

7.  Jakie Pani  zdaniem są najważniejsze cechy przedszkola promującego zdrowie? (wpisać)

 …………………………………………………………………………………………………..

8. Czy Pani zdaniem działania podejmowane przez przedszkole są skuteczne?  Jeśli tak,  to jakie zauważyła Pani efekty. (właściwe podkreślić)

TAK NIE

     

 ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!

Celem niniejszej ankiety jest skonfrontowanie spostrzeżeń rodziców i nauczycieli dotyczących zdrowego trybu życia waszego dziecka.  Bardzo proszę wypełnić ankietę, zaznaczając znakiem x pola, które według Państwa  najbardziej pasują do Waszej osoby i do Waszego dziecka.
                                                                                        

                                                                                                                      Dziękujemy
1. Ile posiłków dziecko je w ciągu dnia?  

         □ jeden,    □ dwa,    □ trzy,    □ cztery i więcej.
2. Czy dziecko je śniadania w domu?  

         □ nie je,    □ rzadko,    □ często,    □ zawsze.
3. Jak często dziecko je owoce i warzywa?  

         □ bardzo rzadko,    □ czasami,    □ często,    □ je codziennie.
4.. Jaka jest ulubiona potrawa dziecka?

………………………………………………
 5. Dziecko kąpie się:

   □ raz w tygodniu     □ dwa razy w tygodniu
   □ co drugi dzień     □ codziennie

6. Ile przeciętnie godzin śpi dziecko?:.................

7. Ile czasu tygodniowo poświęca Pani/ Pan na aktywność ruchową razem z dzieckiem?

   □ nie mam na to czasu,             □ raz w tygodniu,
   □ trzy razy w tygodniu,            □ codziennie

8. Czy dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, które odbywają się w przedszkolu?
   □ nie lubi        □ ćwiczy bo musi     □ czasami        □ bardzo chętnie
9. Jaka forma zajęć ruchowych najbardziej mu odpowiada?  

□ zabawy ruchowe          □ rytmika  

 □ inna.........................    □ żadna
10. Czy uczestniczy w poza przedszkolnych zajęciach ruchowych?
      □ tak    □ nie

w jakich………………………………………………………………….

11. Czy przekazuje Pan/Pani swojemu dziecku wiedzę o zdrowym trybie życia?

   □ nie               □ raczej nie             □ raczej tak            □ tak                    □ nie wiem
12. Czy wspólnie oceniacie zachowania służące i zagrażające zdrowiu?

   □ nie    □ raczej nie    □ raczej tak    □ tak    □ nie wiem
13. Co według Pana/Pani jest najważniejsze dla utrzymania zdrowia?  
   □ aktywność ruchowa    □ prawidłowe odżywianie
   □ higiena osobista    □ inne........................

14.  Czy zdaniem Pana/Pani codzienne wyjścia na powietrze bez względu na niezbyt korzystne   warunki atmosferyczne służą hartowaniu organizmu dziecka?

    □ nie    □ raczej nie    □ raczej tak    □ tak    □ nie wiem

15. Czy zdaniem Pana/Pani przedszkolny jadłospis jest zgodny z  zasadami prawidłowego żywienia i   zbilansowanej diety?

     □ nie    □ raczej nie    □ raczej tak    □ tak    □ nie wiem

16. Jakie potrawy proponujecie gościom podczas urodzin dziecka?

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

WNIOSKI:

  Pracując w przedszkolu mamy ogromne możliwości w kreowaniu zachowań prozdrowotnych. Jednak należy zdawać sobie sprawę, iż wszystkie działania podejmowane w przedszkolu muszą być wspierane przez rodzinę dziecka, inaczej bowiem przekazywana wiedza jest niewiarygodna. Z długoletniej praktyki wynika, iż nie wszystkie zachowania i przyzwyczajenia naszych podopiecznych zasługują na  aprobatę. Niestety, nie wszyscy chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, czy też skłaniają się do aktywnego spędzania czasu wolnego. Stan ich zdrowia bywa niepokojący, nasilają się infekcje, obniża się odporność organizmu. Wszystko to jest skutkiem złego stylu życia, nie bez znaczenia jest tutaj także niewłaściwe odżywianie. Powinnością przedszkola promującego zdrowie jest nie tylko wypełnianie zadań dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci, ale również dbanie o szerokie spektrum zdrowotne podopiecznych. Dlatego też w placówce naszej została uruchomiona cała strategia działań własnych, mających na celu ustalenie rzeczywistych problemów zdrowotnych istniejących w naszym otoczeniu. Dokonaliśmy więc diagnozy stanu wyjściowego, próbując zidentyfikować problemy i uświadamiając sobie potrzebę ich rozwiązania.

 

Z diagnozy początkowej wynika bowiem, iż rodzice chcą aby dzieci korzystały ze świeżego powietrza, ale w większości tylko wówczas, kiedy panuje ładna pogoda. Niestety dzieci także wypowiadają się podobnie. Na podkreślenie zasługuje świadomość nauczycielek na temat aktywności ruchowej. Nauczycielki prowadzą regularnie 2x w tygodniu zestawy ćwiczeń gimnastycznych, codziennie ćwiczenia poranne zabawy ruchowe oraz regularnie dzieci borą udział w zabawach na świeżym powietrzu. Chciałybyśmy  przełamać opory                   i obawy wielu rodziców, o nie wychodzeniu w każdych warunkach atmosferycznych by  uświadomić potrzebę hartowania organizmów.

Diagnoza odnosząca się do zmian nawyków żywieniowych wśród dzieci i rodziców wykazała, że bardzo dużo dzieci preferuje niezdrowe przekąski: batony, chipsy itp.  nie są one przyzwyczajone do picia wody na rzecz słodkich soków czy napojów. Dość znaczny odsetek dzieci nie je wielu surówek, a zdarzają się i takie, które nie zjadają żadnej. Lepiej natomiast przedstawia się sprawa z podawanymi na II śniadanie owocowymi lub warzywnymi przekąskami.

 

W trakcie realizacji Programu Promocji Zdrowia systematycznie prowadzona była obserwacja stopnia opanowania wiedzy przez dzieci i sposobu samopoczucia zbiorowości przedszkolnej (dzieci ,rodziców, nauczycieli) z zadowolenia z placówki. W ciągu realizacji kolejnych wyżej wymienionych obszarów  przeprowadzano wśród dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników ankiety stopień świadomości prozdrowotnej. 

 

Sprawdzając stopień opanowania wiedzy w zakresie dbania o własne zdrowie przeprowadzono w grupie pięcioletniej i sześcioletniej test pt.: Czy zdrowo żyję? Jeżeli odpowiedź dziecka na pytanie była twierdząca wówczas przyklejało buzię. Badaniom poddano 50 dzieci. 

  

 Pytania do testu „Czy zdrowo żyję?”

1.    Czy kładziesz się spać zaraz po dobranocce?  

2.    Czy myjesz ręce przed każdym posiłkiem?  

3.    Czy myjesz zęby rano i wieczorem? 

4.    Czy przed pójściem do przedszkola jesz śniadanie?  

5.    Czy jadasz surówki na obiad?  

6.    Czy chodzisz na spacery lub bawisz się na podwórku?  

7.    Czy zmieniasz codziennie bieliznę?  

8.    Czy jesz mało słodyczy?  

9.    Czy myjesz się przed pójściem spać?

 

 WNIOSKI:

Jak wynika z przeprowadzonych badań dzieci dbają o „zdrowy styl życia”. Prowadzą wraz                   z rodzicami higieniczny tryb życia. Dzieci wiedzą, że dla zdrowia ich organizmu ważne jest codzienne zjadanie śniadania, przed pójściem do przedszkola i odżywianie się w sposób prawidłowy, uwzględniając w jadłospisie surówki- źródło wielu witamin, a ograniczanie spożywania słodyczy.

 

W Przedszkolu Nr 11 „Pentliczek” podjęto działania, w celu zdiagnozowania obszaru dotyczącego wyrabiania zdrowego stylu życia, poprzez opracowany test sprawności fizycznej dla dzieci. Celem badań było zdiagnozowanie nawyków i ogólnej sprawności ruchowej dzieci w wieku od 3 do 6 lat jako elementu zdrowego stylu życia. Badaniami objęto 95–ro dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Wśród zastosowanych w teście ćwiczeń znalazły się zabawy, stanowiące wytyczne programu, ze względu na ich wszechstronny wpływ. W czasie przeprowadzania testu nauczycielki zapoznawały dzieci z treścią zabawy, śledząc ich przebieg, notując uchybienia  i wyniki pomiaru. Miejscem przeprowadzenia testu była sala przedszkolna. Jako przybory  wykorzystano: krążki, szarfy, woreczki, obręcze, piłki, tamburyno, ławeczki, skakanki. Testy sprawności zostały opracowane według wieku dzieci  3-4 lata, 5-6 lat. Podczas realizacji zdań zawartych  w teście określone były:

Czas na wykonanie poszczególnej czynności ruchowej;

 • Dokładność i precyzję wykonania;
 • Odległość do pokonania podczas  ćwiczeń  z przeskokiem, chodu, biegu, czworakowania;
 • Szybkość.

Przebadano 28 dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

Wszystkie dzieci prawidłowo odtwarzały zjawisko spadania liści na wietrze, potrafiły pojedynczo chodzić po wyznaczonym torze z woreczkiem w ręku, prawidłowo czworakowały pod łukiem, biegały po obwodzie koła i potrafiły zatrzymać się na sygnał dźwiękowy i wzrokowy (zmiana koloru); przenosiły woreczek na sygnał dźwiękowy, maszerowały po linii prostej, po wyznaczonym obwodzie koła ze zmianą kierunku na określony sygnał; potrafiły poruszać się z podkurczonymi palcami stóp, czworakowały                 w przód i w tył omijając ustawione krążki, wskakiwały obunóż do obręczy.

Ze względu na charakterystyczny dla tego wieku rozwój motoryczny, zadania typu: odtwarzanie rytmicznie tekstu, ustawienie się w rzędzie i w parach, rzuty jednorącz prawą              i lewą ręką do celu, toczenie piłki  chodzie do bramki, skoki obunóż przez szarfę w przód, stanie na jednej nodze i przekładanie pod kolanem woreczka,  toczenie piłki w ruchu po wyznaczonym obwodzie koła, przeskoki zwarte, rozkroczne i wykroczne sprawiły im trudności. Wszystkie dzieci 5-6 letnie potrafiły sprawnie ustawić się w kołach 5 osobowych, w rzędach 10- osobowych, dwurzędzie. Sprawnie zmieniały ustawienie na określony sygnał dźwiękowy, pokonywały 3 metrowy odcinek stosując chód gąsiennicowy w oznaczonym czasie. Czworakowały przodem i tyłem w slalomie z przejściem przez obręcz w wyznaczonym czasie i określonej trasie, sprawnie toczyły krążek, zmieniając rękę. Trafiały piłką tenisową do celu z określonej  odległości, potrafiły ułożyć z ciała literę A (dzieci 6- letnie).Trudności sprawiły dzieciom ćwiczenia wymagające dobrej orientacji  przestrzeni oraz ćwiczenia mięśni brzucha z przenoszeniem nóg i przyboru włożonego między stopy za głowę oraz przeskoki obunóż przez skakankę.

 Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci charakteryzuje dobra sprawność ruchowa. Uczestnictwo w ćwiczeniach zawartych w testach, dawało im poczucie pewności siebie, zadowolenia i satysfakcji z własnej niezależności. Przeprowadzone testy sprawności fizycznej ukazały systematyczność prowadzenia zabaw i zajęć ruchowych w przedszkolu oraz fakt, że dzieciom stwarzane są okazje do czynnego wypoczynku w domu i w przedszkolu, kształtowane są umiejętności i nawyki ruchowe sprzyjające rozwiązywaniu  różnych zadań życiowych.

Prowadzono zestawy ćwiczeń gimnastycznych, korygujących płaskostopie, kolana koślawe    i wyrabiające nawyk prawidłowej postawy. W ramach współpracy z rodzicami odbywały się zajęcia otwarte dla rodziców, na których rodzice byli aktywnymi uczestnikami. Zbadano ocenę prowadzonych zajęć, ich przydatności dla zdrowia dzieci w ocenie rodziców oraz stopień zadowolenia dzieci z prowadzonych zabaw i ćwiczeń. 

Obserwując poczynione działania stwierdzamy, że dzieci bardzo chętnie uczestniczyły                      w zajęciach. Cieszyła ich różnorodność metod, które wykorzystywano. Dążono do tego, by zajęcia nie stały się nudne i monotonne.

Ocena samopoczucia dzieci na zajęciach została dokonana na podstawie obserwacji dzieci podczas zajęć i opinii dzieci zasięgniętej po poszczególnych zajęciach.

 

Z rozmów przeprowadzonych z dziećmi na temat ulubionej zabawy lub ćwiczenia wywnioskowano, że największą radość sprawiają im zabawy i ćwiczenia wyrabiające nawyk prawidłowej postawy oraz zabawy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Dużą popularnością wśród dzieci cieszyły się ćwiczenia na płaskostopie oraz tańce integracyjne z Pedagogiki Zabawy. 

 

 

 • Rok szkolny 2014-2015

Poniżej przedstawiamy materiały opracowane w toku przeprowadzonej ewaluacji.

 

 

Ankieta dla rodziców 

Dotycząca otwartych zajęć ruchowych z udziałem rodziców.

Ankieta jest anonimowa. Proszę podkreślić właściwą odpowiedź. 

 

1.     Czy są Państwo zadowoleni z możliwości uczestnictwa w zajęciu otwartym?

                                      TAK                           NIE 

2.     Czy zabawy i ćwiczenia ruchowe proponowane przez nauczyciela były interesujące dla dzieci?                                     

                                      TAK                           NIE 

3.     Czy Państwa dziecko chętnie ćwiczyło?

                                      TAK                           NIE 

4.     Czy to zajęcie pomogło Państwu zrozumieć konieczność prowadzenia systematycznych ćwiczeń także w domu?                                    

                                           TAK                          NIE   

5.     Czy widzą Państwo poprawę w postawie dziecka: dobre samopoczucie, koncentracja uwagi, dbanie o prawidłową postawę ciała w ciągu dnia, spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny; pod wpływem wykonywanych ćwiczeń ruchowych? 

                                   TAK                         NIE 

6.     Czy podoba się Państwu taka forma obserwacji dziecka w grupie? 

                                   TAK                         NIE

     

WNIOSKI:

By dzieci mogły kontynuować ćwiczenia w domu, a praca w przedszkolu przyniosła zamierzone efekty, rodzice otrzymali do domu przykładowe zestawy ćwiczeń i zabaw ruchowych. Zachęcono rodziców do prowadzenia tych ćwiczeń w domu i jak najczęstszego spędzania czasu wolnego z dziećmi na spacerach, wycieczkach rowerowych, zabawach                z piłką.

 Na podstawie wyników ankiety do rodziców i obserwacji dzieci w trakcie zajęć oraz badania ich samopoczucia stwierdzamy, że podjęte przez nas działania przynoszą duże efekty, dzięki nim dzieci: 

1.    Spędzają czas wolny w sposób aktywny.

2.   Wyrabiają nawyk utrzymania prawidłowej postawy i świadomego korygowania jej                  w każdej sytuacji.

3.   Potrafią przyjmować prawidłowe pozycje wyjściowe do różnorodnych ćwiczeń gimnastycznych.

4.   Poprawiła się ich koncentracja uwagi na wykonywanym ćwiczeniu oraz komunikacja w grupie rówieśniczej.

5.   Z wielką uwagą wykonują ćwiczenia i zabawy ruchowe i rozumieją potrzebę ich wykonywania.

6.   Wiedzą, że dzięki tym ćwiczeniom stopy i kolana ulegną wzmocnieniu i poprawi się ich ogólna sprawność ruchowa.

7.   Przestrzegają bezpieczeństwa w trakcie wykonywania ćwiczeń i przy korzystaniu                z przyborów gimnastycznych.

8.   Chętnie ćwiczą i bawią się  wraz z rodzicami w domu.

9.   Rodzice rozumieją słuszność prowadzenia tego rodzaju ćwiczeń i zabaw w przedszkolu i w domu.

 

 

 • Rok szkolny2015-2016

 

Podsumowując nasze działania dotyczące kontynuowania i realizacji celów Przedszkola Promującego Zdrowie, przeprowadziłyśmy wśród personelu i rodziców badanie zadowolenia z naszej dotychczasowej pracy w zakresie realizacji wybranych obszarów priorytetowych. Badanie przeprowadzono na podstawie 80 ankiet rozdanych wśród rodziców i personelu przedszkola. 

Ankieta dla rodziców i personelu przedszkola.

Podsumowanie realizacji celów Przedszkola Promującego Zdrowie. 

Prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź.

 

1.     Czy wiedzą Państwo w jaki sposób był realizowany  Program Promocji Zdrowia            w naszym przedszkolu?

            TAK      NIE

2.   Czy Państwa zdaniem nasze działania sprzyjały zachowaniom  prozdrowotnym dzieci? (dotyczy: estetyki placówki, higieny osobistej  i otoczenia, wyposażenia sal, wyżywienia, sprawności ruchowej dzieci).

           TAK    NIE

3.   Czy oceniacie Państwo atmosferę placówki jako przyjazną, otwartą kształtującą pozytywne relacje pomiędzy nauczycielami, rodzicami  i dziećmi?.

            TAK    NIE

4.   Czy przedszkole zapewnia warunki indywidualnego rozwoju dzieciom poprzez uwzględnienie ich indywidualnych potrzeb?

            TAK    NIE

5.   Czy zaplecze przedszkola i działania podejmowane w placówce przez dyrektora i personel zapewniają Państwa zdaniem bezpieczeństwo fizyczne dzieciom?

           TAK    NIE

6.    Czy Państwa zdaniem sprzęt na sali gimnastycznej jest bezpieczny  i o szerokim asortymencie do prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych?

            TAK    NIE

7.   Czy promowanie zdrowia wśród dzieci prowadzone jest przez nauczycieli w sposób urozmaicony, uwzględniający różnorodne formy pracy  z dzieckiem? ( np.: dyskusje, pogadanki, zabawy, konkursy, inscenizacje itp.).

           TAK    NIE 

8.   Czy Państwa zdaniem placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami na rzecz poprawy zdrowia dzieci?

            TAK    NIE

9.   Czy w przedszkolu dokonały się pozytywne zmiany wynikające  z realizacji Programu Promocji Zdrowia?

           T AK   NIE

10. Czy przedszkole przeprowadza badanie opinii rodziców, pracowników i dzieci stosując do tego ankiety, rozmowy, wywiady?

            TAK   NIE

11. Czy przedszkole w zadawalający sposób współpracuje z rodzicami  w ramach promocji zdrowia?

            TAK   NIE

12.  Czy Państwo angażują się w realizację Programu Promocji Zdrowia?

            TAK   NIE 

13.  Czy zdaniem Państwa placówka promuje podejmowane działania na rzecz zdrowia w środowisku lokalnym? (inscenizacje, występy, konkursy).

            TAK    NIE

14. Czy zdaniem Państwa słuszne jest kontynuowanie działań promujących zdrowie w naszym przedszkolu?

            TAK   NIE

15.  Państwa spostrzeżenia, uwagi i propozycje dotyczące kontynuowania programu Przedszkola Promującego Zdrowie.

 ………………………………………………………………………………………….

 

Dodatkowo przeprowadzono wśród nauczycieli ankietę dotyczącą: stosowanych przez nich form pracy z dziećmi podczas prowadzenia zajęć  o tematyce zdrowotnej, stopnia zadowolenia z realizacji tych zajęć oraz obserwacji udziału dzieci w prowadzonych zajęciach.

 

 

Ankieta do nauczycieli 

Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź.

 

 1. Czy uzasadnione było wdrożenie Programu Promocji Zdrowia w Twojej grupie? 

TAK     NIE 

2. Czy dobór tematu i celi odpowiadał wiekowi i możliwościom dzieci?

 TAK     NIE 

3. Które formy pracy odpowiadały Pani najbardziej?

a) pogadanka

b) dyskusja  

c) ankiety 

d) zabawy 

e) inne

4.   Czy dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach?

TAK     NIE

5.  Czy dzieci pozyskały odpowiednią wiedzę i umiejętności?

TAK     NIE

6.   Czy stworzono odpowiednie warunki do realizacji programu?

TAK     NIE

7. Czy w jaki sposób przygotowywanie się do zajęć pozwoliło na zdobycie nowych wiadomości i umiejętności pedagogicznych?

8. Czy z prowadzonych zajęć czerpała Pani satysfakcję? 

TAK     NIE

 

 

 WNIOSKI:

Analizując wyniki ankiet przeprowadzonych  wśród rodziców, nauczycieli i personelu przedszkola można stwierdzić, że  większość rodziców i personelu uważa, że wyposażenie przedszkola w sprzęt sprzyja rozwojowi zdrowotnemu dzieci. Dyrektor i personel podejmuje działania, które zapewniają dzieciom bezpieczeństwo fizyczne. Ogólnie wyposażenie                          w sprzęt do działań sportowych jest o szerokim asortymencie, jednak niektórzy rodzice twierdzą, że sprzęt na sali gimnastycznej mógłby być wyposażony dodatkowo w przybory typu: jeżyki, do ćwiczeń stóp.  Duża liczba rodziców wie jak realizowany był program promocji zdrowia w przedszkolu. Jednak nie wszyscy angażują się w jego realizację. To nam nauczycielom, zwraca uwagę na większe zadbanie o zmobilizowanie rodziców i zachęcenie ich do brania udziału w realizacji naszych wspólnych przedsięwzięć związanych z promocją zdrowia w naszej placówce. Cieszymy się jednak z ponad 2/3 rodziców, którzy z wielkim oddaniem i zaangażowaniem pomagają nam realizować postawione cele.

 Zarówno rodzice jak i personel twierdzi, że przedszkole promuje działania placówki                     w środowisku lokalnym, biorąc udział w licznych konkursach zdrowotnych i plastycznych, wystawiając inscenizacje i zapraszając przedstawicieli instytucji lokalnych działających na „rzecz zdrowia” dzieci do przedszkola. Nauczyciele zapraszają pracowników Przychodni Zdrowia, którzy wraz z pielęgniarką dbają o stan zdrowia dzieci. 

W przedszkolu panuje miła i sympatyczna atmosfera. Zarówno rodzice jak i nauczyciele działają na rzecz dobra dzieci. Podejmują wspólne działania, by wiedza i umiejętności zdobyte w przedszkolu były kontynuowane w domu. Dzięki temu wspólnie podejmowane działania „owocują” prowadzeniem „zdrowego stylu życia” przez dzieci. Rodzice i personel widzi pozytywne zmiany w przedszkolu w związku z realizacją programu promocji zdrowia.

 Realizując zagadnienia z promocji zdrowia nauczyciele stosują różnorodne formy pracy z dziećmi. Najbardziej jednak preferują naukę poprzez zabawę z wykorzystaniem praktycznych umiejętności, a potem pogadankę, dyskusje. Nauczyciele bardzo chętnie prowadzą te zajęcia, z ich obserwacji wynika, że zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Przedszkole systematycznie bada opinię rodziców, pracowników i dzieci stosując rozmowy, wywiady i ankiety co wpływa na dobrą współpracę personelu i rodziców.

Pomimo wielkiego zaangażowania dyrekcji przedszkola i całej społeczności w zdobywaniu środków na doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjno- sportowy typu: równoważnie, przeplatanki, nie dało to pozytywnych rezultatów. Jednak w dalszym ciągu te działania będą kontynuowane.    

Realizacja programów promocji zdrowia w znacznym stopniu wpłynęła na poprawę zachowania i dbania dzieci o ich własne zdrowie. Działania przez nas podjęte wpłynęły na estetykę naszego przedszkola i w dużej mierze promocję naszych działań w środowisku lokalnym. Dzięki naszej postawie, zaangażowaniu pracowników, współpracy rodziców i społeczności lokalnej postawione zadania udało się nam sprawnie zrealizować. 

Efektem podejmowanych przez nas działań jest:

 1. Spędzanie przez dzieci i ich rodziny czasu wolnego w sposób czynny: na spacerach, wycieczkach rowerowych i zabawach na powietrzu.
 2. Ograniczenie siedzącego trybu życia np. przed komputerem.
 3. Pomoc rodziców i środowiska lokalnego w działaniach i przedsięwzięciach na rzecz przedszkola.
 4. Czynna postawa dzieci w dbaniu o higienę jamy ustnej w przedszkolu i w domu. Systematyczne wizyty u stomatologa.
 5. Poprawa stanu uzębienia u dzieci.
 6. Dbanie dzieci o czystość wokół siebie: sale zabaw i ogród przedszkolny. Prowadzenie   w domach wraz z rodzicami ćwiczeń poprawiających sylwetkę i ogólnorozwojowych.
 7. Wzmożona troska rodziców o dobry stan zdrowia dzieci.
 8. Zainteresowanie i troska o współćwiczącego w trakcie zabaw i zajęć.
 9. Dbanie o bezpieczeństwo podczas wykonywania zabaw i gier ruchowych.
 10. Utrzymanie przez dzieci prawidłowej postawy w ciągu wykonywania różnorodnych czynności.
 11. Dzieci potrafią poruszać się i przechodzić przez jezdnię w warunkach normalnego ruchu drogowego, dostrzegają niebezpieczne sytuacje.
 12. Wiedzą, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia.
 13. Kulturalnie i bezpiecznie zachowują się wobec kolegów, dbają o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

 

 Cieszymy się, że przy realizacji zadań programu promocji zdrowia mamy ogromne poparcie i pomoc ze strony rodziców naszych wychowanków, którzy sercem włączają się w działania podejmowane przez nas dla dobra ich dzieci, by rosły w przyjaznej atmosferze, wzajemnego zrozumienia i miłości oraz by rozwijały się w zdrowych przedszkolnych warunkach.

 

CZĘŚĆ II

 

 1. A.    OPIS STOPNIA AKCEPTACJI ŚRODOWISKA DLA IDEI SZPZ (w tym stopień świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej i rodziców):

 

Wszystkie działania zostały podjęte wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną,  personelem oraz rodzicami dzieci. Podmioty te aktywnie współpracowały, czego efektem jest świadome traktowanie zadań związanych z promocją zdrowia. Dowodem tego jest zaangażowanie i wspólne działanie we wszystkich formach pracy. Wszyscy mieli na celu dążenie do podniesienia jakości pracy przedszkola poprzez działania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich wychowanków. Tworząc klimat przedszkola promującego zdrowie panowały życzliwe stosunki międzyludzkie, przyjazna atmosfera, zainteresowanie podejmowanymi działaniami. Każda ze stron skutecznie wywiązywała się z podejmowanych zadań, mając na uwadze wyłącznie dobro dziecka.

 

 

 1. B.     IFORMACJA NT. SZKOLEŃ DLA (wymienić):

 

-          „Alergia pokarmowa- problem XXI wieku”

-         „Zdobywanie umiejętności dbania o czystość osobistą  i higienę narządów zmysłu”

-          „Zapobieganie wadom postawy”

-          „Wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka”

-          „Wady stóp u dzieci”

-          „Racjonalne żywienie czynnikiem prawidłowego rozwoju dziecka”

-          „Styl życia a zdrowie”

-         „Jak organizować sytuacje sprzyjające wytwarzaniu nawyków i zachować prozdrowotnych”

-         „Uczę się dobrych manier, potrafię się ubrać i rozebrać, wiem jak należy zachować się w łazience”.

 

 1. C.    INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

 

 1. D.    INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

 

 

 

CZĘŚĆ III

 

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ - opis przebiegu i efektów z ewaluacji programu (program dołączyć do raportu, jako załącznik):

 

Uczestnikami ruchu drogowego są nie tylko kierujący samochodami, motocyklami czy autobusami. Są nimi także piesi i pasażerowie pojazdów. Wszyscy użytkownicy drogi powinni znać przepisy ruchu drogowego i stosować się do nich, ponieważ ma to wpływ na ich bezpieczeństwo, a także na bezpieczeństwo innych. Dzieci również uczestniczą w ruchu drogowym, doświadczenia w tym zakresie zdobywają w rodzinie, przedszkolu oraz w dalszym otoczeniu społecznym. Małe dzieci są jedną z najbardziej  zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. Poprawa ich bezpieczeństwa możliwa jest dwojako: poprzez kształtowanie odpowiednich zachowań w ruchu drogowym oraz jednoczesną adaptację warunków ruchu do możliwości rozwojowych dzieci. Wychowanie komunikacyjne powinno koncentrować się na kształtowaniu u dzieci poczucia ryzyka w ruchu drogowym oraz rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach. W związku z tym, że w programach wychowawczo – dydaktycznych przedszkola zagadnienia z zakresu wychowania komunikacyjnego omawiane są w wąskim zakresie, a dzieci coraz częściej nawiązują do zagadnień komunikacyjnych, wyniknęła naturalna potrzeba omawiania tego zagadnienia szerzej. Program edukacji komunikacyjnej „Pentliczek na drodze” był już realizowany w latach wcześniejszych, cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców, przyniósł wymierne efekty. Stąd narodził się pomysł aby wdrożyć go do realizacji po  raz kolejny.

            W programie zawarto treści z zakresu edukacji komunikacyjnej obejmujące:

Głównym celem programu było tworzenie warunków do rozwijania i nabywania umiejętności bezpiecznego zachowanie się dziecka na drodze.

            Tematyka zawarta w programie realizowana była systematycznie, przy okazji spacerów, wycieczek, zabaw tematycznych w klasie przedszkolnej i na placu zabaw oraz przy tematyce kompleksowej. Treści programowe koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  Omawiane zagadnienia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, były one związane z ich bezpośrednimi doświadczeniami oraz z sytuacjami z życia codziennego. Na atrakcyjność zajęć wpływały kąciki tematyczne, wystawy, uroczystości, częste zabawy               i konkursy, literatura i film. Każde dziecko mogło wykazać się swoimi umiejętnościami dotyczącymi prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym. W realizację niektórych zagadnień włączani byli również rodzice, uczestniczyli w organizacji wycieczek dalszych                    i bliższych, doposażyli salę w gry dydaktyczne oraz elementy makiety przedstawiającej ruch uliczny, zabawki dla dzieci oraz książki. Realizacja programu spotkała się z aprobatą ze strony wszystkich rodziców.

Wdrożony program sprawił, że wzrosła świadomość dzieci dotycząca znaczenia poprawnego zachowania się w roli pieszego lub pasażera, poszerzył ich wiedzę                                i umiejętności z zakresu edukacji komunikacyjnej. Treści będące na miarę możliwości rozwojowych dzieci doskonaliły ich stopień przygotowania do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

 W momencie zakończenia realizacji zagadnień wynikających z programu własnego „Pentliczek na drodze” zapoznano się z opinią rodziców na temat przydatności oraz skuteczności podejmowanych działań edukacyjnych. Źródłem informacji były odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dla rodziców. Ankietę wypełniło 21 rodziców dzieci                        5-6letnich.

 

          

 

CZĘŚĆ IV

 

OPIS PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA I ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO (WSPIERAJĄCEGO):

 

 

OPIS PRACY

SZKOLNY KOORDYNATOR:

Irena Rogala

Jako koordynator  ściśle współpracowała z przedszkolnym zespołem wspierającym oraz dyrektorem i innymi osobami zaangażowanymi w projekt. Po przebytych szkoleniach skrupulatnie przekazywała zdobyte wiadomości. Monitorowała realizację przydzielonych czynności.  Monitorowała proces ewaluacji projektu. Współdziałała z instytucjami środowiska lokalnego. Zachęcała  całą społeczność przedszkolną do czynnego udziału w tworzeniu placówki promującej zdrowie. Czynnie uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach dostarczają materiały, podsuwając pomysły, ciekawe rozwiązania i planując dalsza pracę. Systematycznie dokumentowała wszelkie uroczystości, konkursy, imprezy, spotkania, warsztaty. Gromadziła dokumentację potwierdzającą realizację zadań- prelekcje, scenariusze, zdjęcia. Koordynowała zespołem podczas opracowania raportów rocznych i raportu końcowego.

CZŁONKOWIE ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO/ WSPIERAJĄCEGO:

 

Maria Plucińska

Sylwia Skowron

 

 

Aktywnie uczestniczyły w spotkaniach zespołu. Redagowały czasopismo „Mały Pentliczek” zamieszczając artykuły o tematyce zdrowotnej, działaniach na terenie przedszkola, ciekawostki i zadania dla dzieci. Opracowywały ulotki słowno- graficzne o tematyce zdrowotnej. Brały udział w szkoleniach, warsztatach, radach pedagogicznych dotyczących promocji zdrowia oraz w procesie ewaluacji. Brały udział w ewaluacji wewnętrznej oraz w opracowaniu raportów.

 

 

CZĘŚĆ V

 

OPIS SPOSOBU WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA:

 

Współpraca ze służba zdrowia dotyczyła między innymi spotkań z zaproszoną pielęgniarką.  Spotkania te dotyczyły higieny jamy ustnej,  spotkań i pogadanek na tematy związane ze zdrowiem, higieną i bezpieczeństwem.  Na podkreślenie zasługuje fakt, iż były to spotkania bardzo ciekawe, z duża ilością materiału poglądowego, przekazywane            w prosty i zrozumiały sposób dla dzieci.

Nawiązano również współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną                      w Koninie- Sekcja Oświaty Zdrowotnej i  Promocji Zdrowia, która polegała na  udziale                             w szkoleniach, w podejmowanych akcjach „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Bądźmy zdrowi- wiemy więc działamy”, wspieraniu placówki             w podejmowanych działaniach. Zawsze nauczycielki mogły liczyć na pomoc                              w zdobywaniu ciekawych informacji. Były to spotkania miłe, życzliwe, przynoszące wymierne efekty.

Współpracowano z pobliską przychodnią zdrowia. Dzięki uprzejmości jej pracowników, dzieci odbyły wizytę w gabinecie lekarskim, pielęgniarskim, stomatologicznym.

Ponadto nawiązano współpracę z Oddziałem Ratunkowym w Koninie. Ratownicy medyczni uczestniczyli w festynie rodzinnym,  w uroczystości przedszkolnej z okazji Tygodnia Zdrowia podczas którego zaprezentowali  pokaz ratownictwa medycznego, odpowiadali na liczne pytania, zachęcali do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy na fantomie.  Było to niezwykłe doświadczenie dla wszystkich biorących udział w imprezie.

 

 

 

 

CZĘŚĆ VI

 

DOKUMENTACJA Z PRZEBIEGU PRACY SZPZ (wymienić nazwy dokumentów):

 

 

 1. Plany Działań Przedszkola nr 11 „Pentliczek” w Zakresie Promocji Zdrowia na lata 2013-2016
 2. Roczne Plany Rozwoju Przedszkola na lata 2013-2016 z opracowanymi treściami wybranych obszarów do realizacji.
 3. Ewaluacja programu z poszczególnych lat (ankiety dla personelu przedszkola rodziców i dzieci).
 4. Kronika przedszkolna zawierająca opis i zdjęcia wszystkich wydarzeń realizowanych w ramach realizacji programu promocji zdrowia.
 5. Dokumentacja fotograficzna.
 6. Zapisy w miesięcznych planach pracy.
 7. Zapisy w dziennikach zajęć.
 8. Protokoły z zebrań z rodzicami i posiedzeń Rady Pedagogicznej, na których wybrano obszary do realizacji w zakresie promocji zdrowia i dokonano sprawozdań                               z dotychczasowej działalności z uwzględnieniem wniosków do dalszej pracy.
 9. Wybrane scenariusze zajęć i imprez o tematyce zdrowotnej.
 10. Karty pracy dla dzieci opracowane przez nauczycieli.
 11. Gazetka przedszkolna „Mały Pentliczek”.
 12. Gazetka informacyjna dla rodziców „Nasze zdrowie”
 13. Strona internetowa Przedszkola nr 11