Rekrutacja

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin

 

Szanowni Rodzice!
Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2018 roku Wasze dziecko
rozpoczęło edukację w jednym z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin, warto
zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru, który podobnie jak w latach ubiegłych zostanie
przeprowadzony przy pomocy systemu elektronicznego. Chcąc ułatwić Państwu proces
zapisu dziecka do przedszkola przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na
podstawie deklaracji Rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego
przedszkola, złożonej w terminie od 22.02.2018 r. do 28.02.2018 r.
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które
zostały określne w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59).
Rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do publicznego
przedszkola w Koninie lub zmienić przedszkole swojemu dziecku, informujemy, że
szczegółowe informacje, poradniki, dane adresowe wraz z ofertą przedszkoli, ważne terminy,
a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli dostępne na portalu
dla rodziców www.konin.przedszkola.vnabor.pl .


ZASADY OGÓLNE
1. Rekrutacja do przedszkoli skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci
mieszkających na terenie Miasta Konin. Rodzice dzieci spoza Konina będą mogli
ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, gdy po zakończeniu
rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Koninie, w przedszkolach
pozostaną wolne miejsca.
2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy prowadzone jest
na pisemny wniosek rodzica złożony u dyrektora wybranego i odbywa się wyłącznie
na wolne miejsca.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
 dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
4. Rodzice mogą składać wniosek o przyjęcie do 3 wybranych przedszkoli.
5. Rodzice układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku
od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole umieszczone na liście
preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu
postępowania rekrutacyjnego.
7. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od
liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji
do przedszkola.


REKRUTACJA KROK PO KROKU
Krok 1 – Wybór przedszkola
Przed wyborem przedszkola warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich
konińskich przedszkoli, warunkami organizacyjnymi oraz odwiedzić je wspólnie z dzieckiem.
Szczegółowe informacje o przedszkolach można znaleźć w ofercie przedszkola na stronie
www.konin.przedszkola.vnabor.pl oraz na stronach internetowych przedszkoli.
Krok 2 – Wypełnienie ”Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić na dwa sposoby:
1. elektronicznie na stronie internetowej: www.konin.przedszkola.vnabor.pl,
2. w formie papierowej ( formularze dostępne w przedszkolach).
Wypełniony wniosek:
 podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka,
 podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym
informacji zawartych we wniosku.
Uwaga!
Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i
dostarczenia do przedszkola nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w
procesie rekrutacji.
Krok 3 – Potwierdzanie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru
1. Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o
przyjęcie dziecka w przedszkolu pierwszego wyboru oraz przedłożenia wymaganych
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych
przy składaniu wniosku.
2. Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to zostanie on
zapisany w systemie, ale zarejestrowany dopiero w momencie, gdy prawidłowo
wypełniony dokument zostanie wydrukowany, podpisany i dostarczony do
przedszkola pierwszego wyboru.
3. Jeżeli rodzic wypełnił wniosek w wersji papierowej jest on zobowiązany dostarczyć
go osobiście do przedszkola pierwszego wyboru. Przeszkolony pracownik przedszkola
wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym wniosku
i nada Państwu numer PIN.
4. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru przekazywane
są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej lub trzeciej preferencji.
Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność
składania nie wpływa na wynik rekrutacji.
Krok 4 – Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku w przedszkolu
1. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie
kryteriów.
2. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z
informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia
przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru.
3. Rodzice, którzy posiadają indywidualny PIN, mogą sprawdzać wyniki rekrutacji w
Internecie.
Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
2. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek w każdym przedszkolu wskazanym na liście
preferencji.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.
4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Konin
przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków,
ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.
5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało
potwierdzone.
Krok 6 – Ustalanie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów
1. W przypadku, gdy liczba miejsc przewyższa liczbę kandydatów zobowiązanych do
odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, komisja rekrutacyjna ustala
kolejność przyjmowania tych dzieci na podstawie pozostałych kryteriów
kwalifikacyjnych.
2. Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w
Prawie oświatowym tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę
Miasta Konina tzw. kryteria lokalne (Uchwała Nr 650 Rady Miasta Konina z dnia 31
stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania
rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
przyjęcia.
Krok 7 – Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola
1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli
zapisu w przedszkolu. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola
w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w
przedszkolu.
2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych.
Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej.
Krok 8 – Procedura odwoławcza
1. Rodzice dzieci, których nie zostały przyjęte mogą:
 wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,
 złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego
przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawa rekrutacyjną.
Krok 9 – Postępowanie uzupełniające i informator o wolnych miejscach w przedszkolach
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie
uzupełniające.
2. W postępowaniu uzupełniającym, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do
żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego
wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi
miejscami.
3. O przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, mogą ubiegać się
rodzice dzieci spoza Miasta Konin.
4. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych
przedszkolach oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie.


INFORMACJE DODATKOWE
1. W przypadku nieprzyjęcia dziecka zobowiązanego do odbywania rocznego
przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie
Prezydenta Miasta Konina. W tym przypadku Prezydent pisemnie wskazuje rodzicom
inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.
2. Zasady naboru dotyczą także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 ZAŁĄCZNIKI

Oświadczenia rodziców.pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf

Oświadczenie o wielodzietności.pdf

Potwierdzenie woli.pdf

Regulamin rekrutacji.pdf

Wniosek2018_2019.pdf

Zasady rekrutacji.pdf