Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 11 “Pentliczek” w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej przedszkole11.konin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole11.konin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności: 2023-03-23

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alina Zimna,adres poczty elektronicznej przedszkole11.konin@interia.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 243 12 52 wew.21 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 11 „Pentliczek” ul. Sosnowa 8, 62-510 Konin

  1. Placówka mieści się w budynku parterowych, umiejscowionym na poziomie „zero”.
    Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Sosnowej  oznaczone strzałkami czerwoną i zieloną.
  2. Osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim proponujemy wjazd na teren przedszkola znajdujący się po prawej stronie od wejścia głównego. Wjazd odbywa się przez bramę otwartą w godzinach pracy przedszkola, przejazd do wejść bocznych odbywa się po wyznaczonych chodnikach, nie ma na nich progów i schodów. Przy wejściach bocznych „zielonym i czerwonym” jest jeden stopień do pokonania. W najbliższej przyszłości do tego stopnia zostanie dodany lekki zjazd, tak aby wejście i wyjście odbywało się w sposób płynny.
  3. Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz  i wszystkie pomieszczenia przedszkola . Przedszkole nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
  4. Przed budynkiem wyznaczono 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W placówce  nie ma pętli indukcyjnych.
  7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, ale są oznaczenia poszczególnych grup w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  8. W pokoju księgowej  i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy przedszkola. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.