• Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 • Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. 
 • Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Przedszkole buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła.
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.
 • Wspiera działania wychowawcze rodziców.
 • Promuje zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Naszą działalność opisuje cytat: 


…Moje przedszkole to Mój drugi dom, bo stawia na Mnie
 na Moje szczęśliwe dzieciństwo i na Mój wszechstronny rozwój.

Powiedz Mi, a zapomnę  – pokaż, a zapamiętam
pomóż wziąć udział , a zrozumiem…

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Oferta zajęć  prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacają nowatorskie toki metodyczne tj.:

 • System edukacji przez ruch D. Dziamskiej
 • Poranny krąg
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: C. Orffa, R. Labana, M. A. Kniessów
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Nauczanie matematyki wg. E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
 • Metody aktywizujące
 • Techniki twórczego myślenia

Przedszkole respektuje najistotniejsze zasady wychowania przedszkolnego:

 • Zasada zaspokajania potrzeb dziecka
 • Zasada aktywności
 • Zasada indywidualizacji
 • Zasada organizowania życia społecznego
 • Zasada integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).