Przedszkole troszcząc się o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zachowuje w swojej pracy proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu.

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)

3) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż 1/5 czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu przedszkolnego

4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednie do potrzeb, na realizację:

     a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

     b) pomocy psychologiczno – pedagogicznej

     c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych