Miasto Konin / Przedszkole nr 11 “Pentliczek” w Koninie 

realizują projekt pod nazwą „BAWIĄC SIĘ POZNAJĘ ŚWIAT”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nalata 2014-2020

Nr Osi Priorytetowej: 8. Edukacja, Działanie: 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie: 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Projekt obejmuje swym zasięgiem Miasto Konin w województwie wielkopolskim.

Projekt „BAWIĄC SIĘ POZNAJĘ ŚWIAT” jest realizowany od dnia 01 czerwca  2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. w Mieście Konin w Przedszkolu nr 11 „Pentliczek”  w Koninie, przy czym działanie związane z bieżącym funkcjonowaniem nowopowstałego oddziału przedszkolnego realizowane będzie od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020r.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Konina poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 17 dzieci 3-letnich zamieszkałych na terenie Miasta Konina oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 10 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu nr 11 poprzez ich udział w kursach i szkoleniach w okresie 01.06.2019 – 31.08.2020 r.

W ramach projektu realizowane są cztery zadania:

1)        dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na cele nowego oddziału przedszkolnego

2)        utworzenie i bieżące funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego

3)        dodatkowe zajęcia wyrównujące deficyty w rozwoju dziecka na poziomie edukacji przedszkolnej,

a)       Poznaję Świat – zabawy sensoryczne

b)       Zabawy logopedyczne usprawniające narządy artykulacyjne

c)       Zajęcia prowadzone metodą Pedagogiki Zabawy

d)       Muzykoterapia

e)       Zajęcia terapeutyczne organizowane metodą krakowską

 4)        podwyższanie kwalifikacji kadry przedszkola

Wartość projektu: 358 128,58 zł

Kwota dofinansowania: 304 409,29