1. Jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata.
 2. Naszą przedszkolną rodzinę stanowią dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy.

Nasze wartości:

 • bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja, ciepła, domowa atmosfera
 • stosowanie na co dzień Kodeksu Przedszkolaka
 • przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka

Zapewniamy:

 • bardzo dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy,  wspomagającą  dzieci w rozwijaniu uzdolnień niezbędnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 • troskliwą opiekę i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności, przebiegające w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze
 • diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (dobroć, tolerancja, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)
 • zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci
 • kontakt z nauczycielem, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości
 • indywidualne traktowanie każdego dziecka.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze – uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej, poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia prezentowanego wobec siebie i najbliższego otoczenia. 

Dziecko kończące  Przedszkole nr 11 “Pentliczek” i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.  

Posiada:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
 • uważnego słuchania i logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • twórczego rozwiązywania zadań
 • odpowiedni poziom samodzielności
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności 
 • umiejętność  komunikatywnego porozumiewania się
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

Przestrzega:

 • praw innych ludzi
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasad kultury współżycia, postępowania wg ustalonych norm.

Dostrzega i szanuje:

 • potrzeby innych ludzi
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania
 • symbole narodowe
 • środowisko naturalne.

Nie obawia się:

 • występować publicznie
 • reprezentować grupę, przedszkole
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami
 • wykazywać inicjatywy w działaniu
 • prosić o radę lub pomoc.